Ak ste zabudli heslo, nie je potrebné sa opäť registrovať. Zadajte {0} alebo vašu emailovú adresu a zašleme vám odkaz, ktorým znovu nastavíte vaše heslo.

Prosím, vezmite na vedomie: odkaz môžete využiť do 24 od obdržania emailu. Po uplynutí 24 hodín musíte kliknúť na „Zabudli ste svoje heslo?“ opäť, aby ste dostali nový email.

Ak máte otázky, prosím, kontaktujte nás na: [email protected] | Oznámení o ochrane osobných údajov Copyright © 2000-2023 CareerHarmony, Inc. Všetky práva vyhradené | Táto webová stránka nepoužíva cookies s osobnými údajmi.
OK
Súhlas so spracovaním osobných údajov
V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov 2016/679 (ďalej len „GDPR“) vyhlasujem, že som si prečítal/a a pochopil/a obsah tohto formulára Súhlasy so spracovaním osobných údajov. Súhlasím s tým, že spracúvanie mojich osobných údajov (vrátane citlivých osobných údajov) vykoná právnická osoba uvedená v a/alebo jej pridružené osoby (ďalej len „Prevádzkovateľ“) v plnom súlade s nariadením GDPR, s Oznámením o ochrane osobných údajov Prevádzkovateľa, ktoré sa nachádza v (ďalej len „Oznámenie o ochrane osobných údajov“) a so všetkými ostatnými príslušnými platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Nariadenie GDPR stanovuje pravidlá týkajúce sa ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a s pravidlami, ktoré sa týkajú voľného pohybu osobných údajov. Chráni základné práva a slobody fyzických osôb a predovšetkým ich právo na ochranu osobných údajov. Vaše osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a prenášané iba v rozsahu, ktorý je zlučiteľný s týmito účelmi a s oznamom o ochrane osobných údajov a len na základe zásad spravodlivosti, zákonnosti a transparentnosti.
Upozornenie: Všeobecný a právny súhlas sú povinné polia
Všeobecné
v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov na účely poskytovania dočasného, na dobu určitú alebo stáleho zamestnania a pracovných príležitostí; na účely poskytovania upozornení o aktuálne dostupných pracovných pozíciách; na účely zhodnotenia profilov a odborných kompetencií (vrátane automatizovaných prostriedkov) s cieľom posúdiť individuálny rozvoj a kariérne plány; a na účely zápisu a účasti na tréningoch a školeniach, a zhodnotenia kurzov (ako je podrobnejšie opísané v Oznámení o ochrane osobných údajov);
Marketing
v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov na účely marketingu a propagačných činností, obchodnej komunikácie vrátane interaktívnej komunikácie, prieskumov trhu a štatistických štúdií, prostredníctvom telefonického volacieho systému, telefaxu a elektronickej pošty (ako je podrobnejšie opísané v Oznámení o ochrane osobných údajov);
Citlivé údaje
v súvislosti so spracúvaním mojich citlivých osobných údajov, ak je to nevyhnutne potrebné na účely, ktoré sú podrobnejšie opísané v Oznámení o ochrane osobných údajov;
Právne oznámenie
OK Zrušiť
Rozhodli ste sa neposkytnúť následovné súhlasy:
[consent type], [consent type]
Bez týchto súhlasov nebudete môcť pokračovať v procese.

Upozorňujeme vás, že na základe rozhodnutia náborového pracovníka môžete byť označený na vymazanie.

Ste si istý, že chcete odmietnuť súhlasy?
Odmietnuť Zrušiť