PODMIENKY POUŽÍVANIA SYSTÉMU CAREERHARMONY™

NÁBOROVÝMI PRACOVNÍKMI

PODMIENKY A OZNÁMENIA UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTE A V SÚVISIACICH ODKAZOCH (SPOLOČNE AKO „PODMIENKY“) BUDÚ TVORIŤ ZÁKONNÚ DOHODU MEDZI VAMI A INOU OSOBOU ALEBO SUBJEKTOM KONAJÚCIM VO VAŠOM MENE („NÁBOROVÝ PRACOVNÍK“, „VY/VÁŠ“ ATĎ.) A SPOLOČNOSŤOU CAREERHARMONY, INC. („SPOLOČNOSŤ CAREERHARMONY“/„MY“/„NÁŠ“ ATĎ.) A BUDÚ UPRAVOVAŤ SPÔSOB, AKÝM BUDETE POUŽÍVAŤ SYSTÉM SPOLOČNOSTI CAREERHARMONY, JEJ WEBOVÚ LOKALITU, ODKAZY URL, RIEŠENIA A VŠETKY DATABÁZY, INFORMÁCIE, TEXTY, OBRÁZKY, SOFTVÉRY, PRODUKTY A SLUŽBY V NICH UVEDENÉ („SYSTÉM“).

Všetky práva, ktoré nie sú v týchto Podmienkach výslovne uvedené, si vyhradzuje spoločnosť CareerHarmony. Spoločnosť CareerHarmony si vyhradzuje právo kedykoľvek alebo príležitostne tieto Podmienky na základe vlastného uváženia zmeniť. AK S TÝMITO PODMIENKAMI ALEBO ICH ČASŤOU NESÚHLASÍTE ALEBO VÁM NEVYHOVUJÚ, SYSTÉM NEPOUŽÍVAJTE. AKÉKOĽVEK POUŽITIE SYSTÉMU ALEBO JEHO ČASTI ZNAMENÁ, ŽE SA ZAVÄZUJETE BYŤ TÝMITO PODMIENKAMI A VŠETKÝMI ICH ČASŤAMI VIAZANÝ.

1. Vaša licencia na používanie systému spoločnosti CareerHarmony
Týmto vám na základe práv duševného vlastníctva spoločnosti CareerHarmony poskytujeme nevýhradnú, neprenosnú, celosvetovú, osobnú licenciu na používanie Systému podľa týchto Podmienok. Na základe tejto licencie získavate obmedzené právo na používanie Systému, ako je uvedené v tomto dokumente, nie ste však vlastníkom Systému ani žiadnej jeho časti, ani sa ním nestanete.

Systém môžete používať len vy a osoby konajúce vo vašom mene, ktorým môžete poskytnúť svoje používateľské meno a heslo na prístup do Systému, a Systém ani žiadnu jeho časť, ako ani svoje práva na základe týchto podmienok nesmiete nikomu prenajímať, požičiavať na lízing, zapožičiavať, sublicencovať alebo ich inak prevádzať. Nesmiete vytvárať alebo odvodzovať na účely komerčného predaja žiadne údaje v strojovo čitateľnej alebo akejkoľvek inej forme, ktoré by zahŕňali alebo využívali niektorú časť Systému.

2. Vaše používanie Systému
Systém môžete používať len na interné a nekomerčné účely svojej organizácie ako nástroj na skríning a testovanie zamestnancov. Ak v tomto dokumente alebo na webovej lokalite spoločnosti CareerHarmony www.CareerHarmony.com („Webová lokalita“) nie je uvedené inak, nesmiete Systém, informácie alebo obsah v Systéme ani ich časť bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia spoločnosti CareerHarmony pozmeňovať, upravovať, kopírovať, šíriť, vystavovať, predvádzať, reprodukovať, publikovať, poskytovať naň licenciu, vytvárať z neho odvodené diela, verejne vystavovať, prevádzať, predávať alebo iným spôsobom používať.

2.1 Vaše povinnosti v pozícii používateľa
Systém a každú jeho časť môžete používať len na zákonné účely. Ako jednu z podmienok používania zaručujete a vyhlasujete, že ste skutočným náborovým pracovníkom s poctivými úmyslami, ktorý vo svojom podniku vyhľadáva kandidátov na obsadenie pracovných pozícií a/alebo Systém využíva inak na svoje interné firemné účely (personálny manažment, nábor v rámci samotného podniku a pod.) a že Systém nepoužívate na žiadny iný účel. VAŠOU POVINNOSŤOU je zaistiť, aby ste Systém používali v súlade s týmito Podmienkami.

Systém ani žiadnu jeho časť nesmiete používať na (i) vykonávanie činnosti, ktorá je alebo môže byť priamo alebo nepriamo protizákonná, škodlivá, zastrašujúca, urážajúca, obťažujúca, nečestná, ohováračská, hanlivá, vulgárna, obscénna, môže narušovať súkromie iných osôb, byť nenávistná alebo rasovo, sexuálne, etnicky alebo inak sporná alebo diskriminačná, (ii) vykonávanie činnosti, ktorou dôjde alebo môže dôjsť k porušeniu práva tretej strany vrátane v dôsledku predloženia obsahu, na ktorý nemáte práva a (iii) reklamu, ponúkanie, sprostredkovanie, licencovanie a poskytovanie verejného prístupu k obsahu, ktorý ponúka Systém. Aby sme Systém mohli udržiavať v spoľahlivom a efektívnom stave, okrem toho výslovne súhlasíte s tým, že sa zdržíte úmyselného poskytnutia irelevantných, zavádzajúcich alebo chybných informácií do Systému. Zaručujete a potvrdzujete, že NEBUDETE:
1. vydávať sa za nejakú osobu alebo subjekt alebo inak skresľovať vaše spojenie s nejakou osobou alebo subjektom;

2. zverejňovať alebo prenášať nejaký obsah alebo informácie, ktoré obsahujú vírus, červy, trójske kone alebo poškodené údaje;

3. špehovať, páchať elektronické priestupky alebo podvod, falšovať, odpočúvať, spamovať, úmyselne vymazávať, dopúšťať sa hackerstva, spoofingu, dešifrovať heslá, kontaminovať Systém, umožňovať neoprávnený, poškodzujúci a/alebo škodlivý prístup k informáciám a údajom a/alebo ich získanie; 

4. vytvárať odkazy na niektorú časť Systému z inej stránky prostredníctvom metód deep linkingu;

5. vymazávať príspevky autorov, právne oznámenia alebo chránené označenia či štítky, ktoré uložíte na nejaký komunikačný prvok; 

6. ukladať alebo prenášať nejaký obsah alebo informácie, ktoré porušujú nejaký patent, ochrannú známku, obchodné tajomstvo, autorské právo alebo iné vlastnícke právo nejakej strany a

7. vymazávať ani upravovať materiály, ktoré zverejní iná osoba alebo subjekt, ak nebudete mať na takéto konanie výslovné povolenie dotyčnej osoby alebo subjektu.

2.2 Zmeny služby
Vyhradzujeme si právo bez predchádzajúceho oznámenia kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu obmedziť, odoprieť, vytvárať rôzne priority pre rôznych používateľov, upraviť alebo zrušiť niektoré alebo všetky funkcie Systému alebo jeho časti. Systém alebo niektorú jeho časť môžeme kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu a bez predchádzajúceho oznámenia dočasne prerušiť alebo zrušiť. Výslovne si vyhradzujeme práva účtovať našim používateľom poplatky za používanie Systému alebo niektorých jeho častí a zmeniť tieto Podmienky tak, aby vyjadrovali uvedené zmeny. Nebudeme vám však účtovať poplatky za používanie Systému alebo jeho určitých častí skôr, než na to získame váš súhlas, hoci si vyhradzujeme právo zrušiť vaše členstvo v našom Systéme a vašu registráciu v ňom, úplne alebo čiastočne, ak odmietnete takýto súhlas a platbu poskytnúť, keď to budeme požadovať. 

2.3 Zrieknutie sa práva na nahliadanie do testov a výsledkov
TÝMTO SA ZRIEKATE VŠETKÝCH PRÁV ALEBO NÁROKOV NA PRÍJMY ALEBO BENEFITY, KTORÉ ZÍSKAVAME Z TOHO, ŽE POUŽÍVATE ALEBO ŠÍRITE NEJAKÝ OBSAH, KTORÝ NÁM POSIELATE ALEBO INAK DODÁVATE. 

3. Pravidlá ochrany osobných údajov
Počas používania Systému môžete zverejňovať informácie, vytvárať dotazníky a získavať správy o výsledkoch testov a iné dôverné informácie Kandidátov a/alebo spoločnosti CareerHarmony inak sprístupňovať informácie o svojom podniku a požiadavkách na pracovné miesta, ktoré je možné odoslať na servery spoločnosti CareerHarmony. Takéto informácie poskytujete vy a Kandidáti a spoločnosť CareerHarmony ich používa podľa týchto Podmienok a na základe Pravidiel ochrany osobných údajov, ktorých podmienky sú na základe tejto zmienky zahrnuté v tomto dokumente. Výslovne sa zaväzujete nepoužívať žiadne informácie o nejakom kandidátovi, ktoré ste získali na základe týchto Podmienok, na účel a spôsobom, ktorý tieto Podmienky výslovne nepovoľujú, a budete zachovávať mlčanlivosť o každom Kandidátovi a informáciách, ktoré s ním súvisia. Ďalšie informácie o Pravidlách ochrany osobných údajov sú uvedené na našej Webovej lokalite. 

4. Bezpečnosť Systému
Prevádzkujeme bezpečné dátové siete, ktoré chránia bezpečnostné ochranné systémy predstavujúce štandard v odvetví. Naše pravidlá v oblasti bezpečnosti a ochrany údajov pravidelne kontrolujeme a zdokonaľujeme, pretože si myslíme, že príležitostne je to potrebné urobiť. Systémová služba a naše servery však ako väčšina internetových aplikácií môžu čeliť rôznym bezpečnostným problémom, a preto by sa mali považovať za nezabezpečené. Údaje a informácie odoslané pomocou Systému môžu byť predmetom činností zameraných na narušenie súkromia a bezpečnosti, okrem iného aj špehovania, páchania elektronických priestupkov, odpočúvania, spamovania, úmyselného vymazávania, hackerstva, spoofingu, podvodov, dešifrovania hesiel, obťažovania, sprenevery, falšovania a kontaminácie systému, používania vírusov, červov a trójskych koní, umožňovania neoprávneného, poškodzujúceho a škodlivého prístupu k informáciám a údajom na vašom počítači a/alebo ich získavania a iných foriem a činností, ktoré sa môžu považovať aj za protizákonné. Vyvíjame maximálne úsilie, aby sme takémuto narušeniu predišli, nebudeme však zodpovedať za žiadne škody alebo ujmy spôsobené takýmto konaním.

PRI POUŽÍVANÍ SYSTÉMU ALEBO KTOREJKOĽVEK JEHO ČASTI VÁM NEODPORÚČAME POUŽÍVAŤ APLIKÁCIE A INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ „CITLIVÉ Z HĽADISKA OBSAHU“ ALEBO MAJÚ „KĽÚČOVÝ VÝZNAM“. „CITLIVÉ Z HĽADISKA OBSAHU“ ZNAMENÁ INFORMÁCIE ALEBO ÚDAJE, V PRÍPADE KTORÝCH NECHCETE, ABY BOLI VOĽNE PRÍSTUPNÉ A BOLI VŠEOBECNE K DISPOZÍCII POUŽÍVATEĽOM INTERNETU. APLIKÁCIE A POUŽÍVANIE S „KĽÚČOVÝM VÝZNAMOM“ ZNAMENÁ APLIKÁCIE A POUŽÍVANIE, KTORÉ MÔŽE VIESŤ K POŠKODENIU.

4.1
 Nasledujúce vyhlásenia sú záväzné pre všetkých používateľov Systému a nedodržanie niektorých z týchto bezpečnostných opatrení bude dôvodom na vypovedanie dohody o prevode dát medzi spoločnosťou CareerHarmony a dotknutou osobou/osobami alebo subjektom/subjektmi zo strany spoločnosti CareerHarmony:

Nesmiete narušovať alebo sa pokúšať narušovať bezpečnosť Systému, okrem iného sa to týka aj (i) prístupu k údajom, ktoré nie sú pre daného používateľa určené, alebo prihlasovania sa na server alebo účet, ku ktorému daný používateľ nemá povolený prístup, (ii) pokusov o skúšanie, sledovanie alebo testovanie zraniteľnosti Systému alebo našej siete alebo pokusov o porušenie bezpečnostných alebo overovacích opatrení bez riadneho povolenia, (iii) pokusov o zasahovanie do služieb nejakého používateľa, hostiteľa alebo siete, okrem iného aj prostredníctvom preťažovania, „zaplavovania“, „bombardovania e-mailmi“ alebo „spôsobovania havárií“ alebo (iv) falšovania nadpisov balíkov TCP/IP alebo ich častí v nejakej zverejnenej komunikácii. Zaväzujete sa, že nebudete používať žiadne zariadenie, softvér alebo činnosť na to, aby ste zasiahli alebo sa pokúsili zasiahnuť do riadneho fungovania Systému alebo niektorej jeho časti. Zaväzujete sa, že nebudete vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by neprimerane alebo neúmerne zaťažila našu infraštruktúru.

4.2 Porušenia Systému alebo sieťovej bezpečnosti môžu mať za následok občianskoprávnu a/alebo trestnú zodpovednosť. Spoločnosť CareerHarmony preskúma prípady, ktoré môžu takéto porušenie zahŕňať, a môže sa skontaktovať s orgánmi na presadzovanie práva a spolupracovať s nimi pri stíhaní používateľov, ktorí sa takýchto porušení dopustili. Spoločnosť CareerHarmony okrem toho a bez toho, aby bol dotknutý nejaký opravný prostriedok, na ktorý môže mať podľa týchto Podmienok a/alebo platného zákona nárok, môže okamžite a bez oznámenia ukončiť vaše používanie Systému a jeho časti a prístup k nim. Ak ste za právo používať Systém zaplatili, môže spoločnosť CareerHarmony bez obmedzenia iného práva na odškodnenie a/alebo kompenzáciu, ktorá jej môže prináležať, takéto finančné prostriedky použiť na vyrovnanie svojich pohľadávok a týmto strácate právo na to, aby vám takéto prostriedky vrátila. 

5. Majetkové práva
Spoločnosť CareerHarmony, Inc. je vlastníkom všetkých práv duševného vlastníctva (vrátane autorských práv) na Systém spoločnosti CareerHarmony alebo ktorúkoľvek jeho časť. Materiál, ktorý spoločnosť CareerHarmony v tomto Systéme zverejní, môže obsahovať aj iné oznámenia o vlastníctve alebo opisovať produkty, služby, procesy alebo technológie vo vlastníctve spoločnosti CareerHarmony alebo tretích strán. Nič v týchto Podmienkach alebo Systéme nesmie byť interpretované v tom zmysle, že získavate licenciu na základe nejakého autorského práva, ochrannej známky, patentu alebo iného práva duševného vlastníctva spoločnosti CareerHarmony alebo nejakej tretej strany, okrem toho, ako to je v tomto dokumente výslovne uvedené. „Vzhľadové“ a „pocitové“ prvky Systému spoločnosti CareerHarmony a ktorejkoľvek jeho časti (vrátane farebných kombinácií, tvarov tlačidiel, štruktúry, dizajnu a všetkých ostatných grafických prvkov) sú tiež vlastníctvom spoločnosti CareerHarmony.

5.1 „Ochrannými známkami spoločnosti CareerHarmony“ sú „CareerHarmony™“ a všetky ostatné názvy, znaky, logá, dizajny, osobitný vzhľad a označenia značky, ktoré používame v súvislosti so Systémom a ktoroukoľvek jeho časťou. Nezískavate žiadne právo ani nárok k Ochranným známkam spoločnosti CareerHarmony, ako ani podiel v nich. Beriete na vedomie naše práva z Ochranných známok spoločnosti CareerHarmony a súhlasíte s tým, že každé použitie Ochranných známok spoločnosti CareerHarmony bude výlučne v náš prospech. Zaväzujete sa (a) nespochybniť vlastníctvo alebo používanie Obchodných známok spoločnosti CareerHarmony zo strany spoločnosti CareerHarmony, (b) nezaregistrovať ani (c) neporušiť žiadnu Ochrannú známku spoločnosti CareerHarmony ani ju nezahrnúť do svojich ochranných známok, servisných známok, názvov spoločností, internetových adries, názvov domén alebo podobných označení. O produktoch spoločnosti CareerHarmony (okrem iného aj o Systéme alebo ktorejkoľvek jeho časti) sa môžete zmieňovať používaním ich pridružených Ochranných známok, a to za predpokladu, že všetky takéto známky pripíšete spoločnosti CareerHarmony použitím príslušných symbolov „TM“ za takýmito známkami. Akékoľvek a všetky takéto zmienky o našich produktoch budú navyše pravdivé a nebudú zavádzajúce. 

5.2 Všetky ostatné tu uvedené produktové a servisné známky sú ochranné alebo servisné známky ich príslušných vlastníkov a patria týmto vlastníkom. Vymazanie oznámení o autorskom práve alebo inom vlastníctve zo systému alebo jeho časti alebo ich pozmeňovanie je prísne zakázané.

5.3 Všetok redakčný obsah a grafika na Webovej stránke a v Systéme, ako aj počítačové programy na báze HTML, ktoré sa používajú na generovanie stránok, a Webová stránka sú chránené autorskými zákonmi USA a medzinárodnými zmluvami a bez výslovného povolenia spoločnosti CareerHarmony, ktorá si vyhradzuje všetky práva, sa nesmú kopírovať. Používanie alebo opätovné používanie redakčného obsahu a grafiky spoločnosti CareerHarmony na akýkoľvek účel je bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti CareerHarmony prísne zakázané.

6. Odmietnutie zodpovednosti a obmedzenia

6.1 Systém sa poskytuje „ako je/ako stojí leží“

PREBERÁTE ÚPLNÚ ZODPOVEDNOSŤ A RIZIKO SPOJENÉ S POUŽÍVANÍM TOHTO SYSTÉMU A INTERNETU VO VŠEOBECNOSTI. INFORMÁCIE V SYSTÉME SA PRÍLEŽITOSTNE AKTUALIZUJÚ. SYSTÉM A KAŽDÚ JEHO ČASŤ VŠAK DOSTÁVATE TAK, „AKO SÚ/AKO STOJA A LEŽIA“ A „AKO SÚ K DISPOZÍCII“ BEZ AKÝCHKOĽVEK VÝSLOVNÝCH ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK, OKREM INÉHO AJ BEZ ZÁRUK KVALITY, PRESNOSTI, ÚČINNOSTI, ÚPLNOSTI, VÝKONNOSTI, VLASTNÍCKEHO PRÁVA, NEPORUŠOVANIA ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI SYSTÉMU ALEBO KTOREJKOĽVEK JEHO ČASTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, OKREM INÉHO SA TO TÝKA AJ FORMULÁRA ŽIADOSTI/ŽIVOTOPISU ALEBO INÉHO OBSAHU, KTORÝ ZVEREJNÍ A/ALEBO VYTVORÍ INÝ SUBJEKT NEŽ SPOLOČNOSŤ CAREERHARMONY A KTORÝ JE UVEDENÝ V SYSTÉME ALEBO KTOREJKOĽVEK JEHO ČASTI. 

6.2 Pravidlá vytvárania odkazov
SYSTÉM A JEHO ČASTI MÔŽU OBSAHOVAŤ ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY A LOKALITY, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ LEN PRE VAŠE POHODLIE. POKIAĽ IDE O ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY ALEBO SÍDLA, KTORÉ NEPATRIA SPOLOČNOSTI CAREERHARMONY („STRÁNKY TRETÍCH STRÁN“), AK NIE JE NA TEJTO WEBOVEJ LOKALITE VÝSLOVNE UVEDENÉ INAK, SPOLOČNOSŤ CAREERHARMONY NEMÁ K TAKÝMTO STRÁNKAM TRETÍCH STRÁN ANI ICH VLASTNÍKOM ŽIADNY PRÁVNY, KOMERČNÝ ANI INÝ VZŤAH A NEMÁ KONTROLU NAD OBSAHOM UVEDENÝM NA TAKÝCHTO STRÁNKACH TRETÍCH STRÁN ANI PRÁVO NA TAKÝTO OBSAH. SPOLOČNOSŤ CAREERHARMONY NEBUDE ZODPOVEDAŤ ZA OBSAH UVEDENÝ NA STRÁNKACH TRETÍCH STRÁN ANI ZA DÔSLEDKY TOHO, ŽE NA TAKÝTO ODKAZ KLIKNETE A/ALEBO SI BUDETE PREZERAŤ A/ALEBO PODPISOVAŤ NEJAKÝ TYP SÚBORU, KTORÝ NA NICH BUDE UVEDENÝ. TAKÉTO ODKAZY POUŽÍVATE NA SVOJE VLASTNÉ RIZIKO. 

Odkaz na žiadne Stránky tretích strán sa navyše nebude interpretovať v tom zmysle, že spoločnosť CareerHarmony, jej predstavitelia, riaditelia, zamestnanci alebo ktokoľvek v jej mene takéto Stránky tretích strán a/alebo ich obsah, ich prevádzkovateľov, vlastníkov alebo produkty, ktoré sa na takýchto Stránkach tretích strán môžu objaviť alebo prezentovať, povoľujú, schvaľujú, odporúčajú alebo uprednostňujú. Keď sa na túto webovú lokalitu a/alebo do služby začlení nejaký odkaz, spoločnosť CareerHarmony považuje informácie uvedené na prepojenej webovej lokalite alebo stránke vhodné na účely tejto webovej lokality a/alebo služby a zistila, že samotný odkaz je platný. Avšak vzhľadom na dynamický charakter internetu je veľmi pravdepodobné, že odvtedy došlo k zmene prepojenej webovej lokality a/alebo stránky. Ak zistíte, že prepojená webová lokalita a/alebo stránka má nevhodnú povahu, nie je vhodná na žiadny účel a/alebo že samotný odkaz je neplatný, informujte majiteľa siete tejto webovej lokality a služby na adrese 
[email protected] Ak si myslíte, že existuje nejaká ďalšia webová lokalita alebo stránka, ktorá je relevantná pre predmet tejto webovej lokality a/alebo služby, tiež sa obráťte na majiteľa siete tejto webovej lokality a služby na adrese [email protected] 

6.3 
Vyššie uvedené ustanovenia sa nezmenia v dôsledku žiadneho poradenstva alebo informácií, ktoré poskytla spoločnosť CareerHarmony, jej partneri alebo príslušní zamestnanci, ani na ich základe nevznikne žiadna záruka.

6.4 Spoločnosť CareerHarmony výslovne odmieta akúkoľvek záruku toho, že informácie v tomto Systéme a ktorejkoľvek jeho časti alebo na internete vo všeobecnosti budú neprerušiteľné alebo bez chýb alebo že informácie, softvér a ostatné materiály, ktoré sú v Systéme k dispozícii, neobsahujú vírusy alebo iné škodlivé prvky.

6.5 Voči spoločnosti CareerHarmony si nebudete môcť uplatniť žiadny právny prostriedok v dôsledku údajného alebo skutočného porušenia vlastníckych práv, ktoré môžete mať na čokoľvek, čo do Systému zadáte. Spoločnosť CareerHarmony nijako nezaručuje, že prostredníctvom Systému získate prácu a tiež neposkytuje záruky vo vzťahu k práci, ktorú môžete získať (a nepreberá za ňu zodpovednosť).

6.7 SPOLOČNOSŤ CAREERHARMONY NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, EXEMPLÁRNE, NÁHODNÉ, MIMORIADNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTORÉ VYPLYNÚ ALEBO BUDÚ NEJAKÝM SPÔSOBOM SPOJENÉ S POUŽÍVANÍM TOHTO SYSTÉMU ALEBO ONESKORENÍM ČI NEMOŽNOSŤOU JEHO POUŽÍVANIA (ALEBO PREPOJENÝCH SÍDIEL) ALEBO NA ZÁKLADE INFORMÁCIÍ, SOFTVÉRU, PRODUKTOV A SLUŽIEB ZÍSKANÝCH PROSTREDNÍCTVOM SYSTÉMU ALEBO KTORÉ INAK VYPLYNÚ Z POUŽÍVANIA TOHTO SYSTÉMU, INTERNETU VO VŠEOBECNOSTI ALEBO NA INOM ZÁKLADE (ČI UŽ NA ZÁKLADE KONTAKTU, ÚMYSELNÉHO PORUŠENIA PRÁVA, VÝLUČNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO INAK), A TO ANI V PRÍPADE, AK BOLA SPOLOČNOSŤ CAREERHARMONY O MOŽNOSTI ŠKÔD INFORMOVANÁ. Keďže niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, vyššie uvedené obmedzenie sa na vás nemusí vzťahovať. Ak sa toto obmedzenie zodpovednosti alebo vylúčenie záruky uvedené vyššie bude z nejakého dôvodu považovať za nepoužiteľné alebo nevykonateľné, maximálna zodpovednosť spoločnosti CareerHarmony za akýkoľvek typ škody bude obmedzená na komutatívny súčet súm, ktoré ste nám zaplatili za právo na používanie Systému.

7. Ukončenie 

7.1
 Vy aj my (každá strana) budeme mať právo kedykoľvek ukončiť poskytovanie služieb podľa týchto Podmienok, a to bez predchádzajúceho oznámenia, z akéhokoľvek dôvodu a bez povinnosti uviesť dôvody takéhoto ukončenia. Táto zmluva vrátane všetkých vašich práv na používanie Systému alebo ktorejkoľvek jeho časti v takom prípade automaticky a okamžite zanikne. Okrem toho platí, že ak nedodržíte ustanovenia týchto Podmienok alebo nejaké zákonné pravidlo týkajúce sa vášho používania Systému alebo ktorejkoľvek jeho časti, tieto Podmienky vrátane všetkých vašich práv na používanie Systému alebo ktorejkoľvek jeho časti automaticky a okamžite zaniknú. V prípade takéhoto zániku musíte Systém a ktorúkoľvek jeho časť okamžite prestať využívať.

7.2 Týmto potvrdzujete, že každé porušenie vašich povinností vo vzťahu k týmto Podmienkam bude predstavovať závažné porušenie týchto Podmienok, ktoré spoločnosti CareerHarmony pravdepodobne spôsobí nenapraviteľnú škodu alebo spôsobí, že takáto škoda bude hroziť. Preto súhlasíte s tým, že okrem práva, ktoré môže spoločnosti CareerHarmony prináležať podľa platného zákona a týchto Podmienok, bude mať spoločnosť CareerHarmony v prípade takéhoto porušenia nárok požiadať o spravodlivú nápravu, aby ochránila svoje záujmy, okrem iného aj o predbežný alebo trvalý súdny zákaz, ako aj finančné odškodnenie.

8. Rozhodné právo a jurisdikcia
Tieto Podmienky sa na všetky účely riadia a interpretujú podľa vnútorného hmotného práva štátu New York alebo podľa federálnych súdov v New Yorku, bez ohľadu na príslušné princípy kolíznych noriem. Ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru sa na túto zmluvu nebudú vzťahovať. Každá zmluvná strana týmto neodvolateľne súhlasí s jurisdikciou a súdnou príslušnosťou súdov v okrese New York v štáte New York a južnej oblasti (Southern District) štátu New York v prípade všetkých sporov a súdnych procesov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiacich.

9. Zmeny týchto Podmienok
Tieto Podmienky a každú ich časť môžeme príležitostne zmeniť, pričom takéto zmeny nadobudnú účinnosť zverejnením novej verzie týchto Podmienok na našej Webovej lokalite. Významné zmeny budú účinné od predchádzajúceho zverejnenia upravených Podmienok na našej Webovej lokalite alebo po tom, ako vám pošleme e-mail. Zaväzujete sa, že Podmienky budete na našej Webovej lokalite pravidelne študovať, aby ste vedeli o všetkých zmenách. Súhlasíte s tým, že ďalšie používanie Systému z vašej strany bude znamenať, že s novými alebo revidovanými Podmienkami súhlasíte.

10. Odškodnenie
Zaväzujete sa nás (v tomto ustanovení vrátane našich partnerov, predstaviteľov, riaditeľov, zamestnancov, konzultantov, zástupcov a poskytovateľov licencií) odškodniť a zbaviť zodpovednosti vo vzťahu ku všetkým nárokom, škodám, stratám, zodpovednosti alebo výdavkom vrátane primeraných výdavkov na právne zastupovanie, ktoré vzniknú v dôsledku toho, že v dôsledku vášho konania alebo nečinnosti nedodržíte tieto Podmienky alebo porušíte či nedodržíte práva tretích strán.

11. Rôzne
Tieto Podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi vami a nami o ich predmete a nahrádzajú všetky prípadné predchádzajúce dohody a vyhlásenia. Ak sa bude niektoré ustanovenie týchto Podmienok z nejakého dôvodu považovať za nevykonateľné, takéto ustanovenie sa upraví v rozsahu potrebnom na to, aby bolo v plnom rozsahu vykonateľné. Všetky naše práva a povinnosti podľa týchto Podmienok môžeme previesť, postúpiť, udeliť na ne vedľajšiu licenciu alebo založiť v prospech tretej strany bez toho, aby sme vám to oznámili a bez potreby vášho súhlasu. Nesmiete previesť, postúpiť, udeliť vedľajšiu licenciu alebo založiť žiadne svoje práva a povinnosti na základe týchto Podmienok a takéto postúpenie bude neplatné.

Ak máte v súvislosti s týmto Podmienkami nejaké otázky alebo sa s nami chcete skontaktovať z iného dôvodu, napíšte nám e-mail na adresu
[email protected]