תנאי שימוש במערכת CAREERHARMONY  ("החברה")

 

התנאים המפורטים להלן מהווים חוזה בין החברה למשתמש והחברה רשאית לשנותם מעת לעת לפי שיקול דעתה. החברה שומרת לעצמה את כל הזכויות במערכת. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, נבקש כי לא תעשה כל שימוש במערכת.

 

בקבלת תנאי השימוש ובשימוש במערכת הינך מאשר ומסכים לכך שחברה תעביר מידע לגביך לאנגליה, שם ממוקדם מרכז הנתונים של החברה.

 

החברה מעניקה לך רישיון שימוש אישי, לא ייחודי ובלתי ניתן להעברה המאפשר לך לעשות שימוש במערכת.
אין באמור להעניק לך זכויות בעלות, שכירות וכדומה במערכת ואינך רשאי לפתח על בסיסה נגזרות לשימושך.

 

רישיון השימוש הוא אישי לא מסחרי. אסור בהחלט לשנות, להעתיק, לפרסם או להעביר את המערכת או כל חלק ממנה או מידע הכלול בה.

 

השימוש יהיה למטרות חוקיות בלבד. הינך מצהיר שהינך מועמד ומחפש עבודה. אסור לעשות כל שימוש שיש בו פגיעה, איום, הטרדה, לשון הרע, פוגענות מכל סוג שהוא. אסור לעשות שימוש שיש בו הפרת זכויות צד שלישי. פרסום, הצעות ושידול אסורות בהחלט בשימוש במערכת.

בשימוש במערכת הינך מתחייב למסור מידע נכון ומדויק. בין היתר הינך מתחייב לא להתחזות לאחר, למלא את הפרטים בעצמך, למסור פרטים מלאים, להימנע משימוש בקבצים שעלולים לכלול וירוס, תולעת או נוזקה, לא לזייף, לשלוח דואר זבל או פעילות מזיקה אחרת, לא לבצע קישור עמוק, לא למחוק הודעות, לא להפר כל זכויות קנייניות, לא למחוק כל מידע שהועלה על ידי החברה או על ידי אחר.

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש ואף לגבות תמורה בגין השימוש, לאחר מתן הודעה על כך.

 

אם במסגרת התהליך עברת מבחנים או מבדקים לא תהיה זכאי לקבל או להיות חשוף לתוצאותיהם והינך מוותר על כך. הינך מוותר ואינך זכאי לתמורה או הכנסה כלשהי משימוש במערכת.

 

החברה תעשה שימוש בפרטים שתמסור בהתאם לתנאי שימוש אלה והקבועים באתר החברה.

 

החברה מגנה על מערכותיה במערכות אבטחת מידע מקובלות בתעשיה ועושה כמיטב יכולתה להגן עליהן, אלא שככל מערכת הפתוחה לאינטרנט, הן חשופות לפריצה. לפיכך הינך מוזהר שלא לעשות שימוש במידע רגיש או קריטי מבחינתך.

 

הינך מתחייב להתחייבויות כמפורט להלן והפרה שלהן תאפשר לחברה לבטל את רישיון השימוש במערכת:
1) להימנע מלפגוע באבטחת ובטחון המערכת;
2) לא לנסות או לחפש חולשות במערכת או לנסות לפרוץ אותה;
3) להימנע מניסיון הפרעה בשימוש;
4) להימנע מזיוף או הסתרת מקור מידע ומיצירת עומס על תשתית המערכת. הפרת התחייבויות אלה עלולה להביא לאחריות אזרחית ו/או פלילית ולביטול זכותך לשימוש במערכת, בנוסף לכל זכות או סעד הנתונה לחברה על פי כל דין.

 

החברה היא הבעלים של כל זכויות הקנין הרוחני במערכת ואין ברישיון השימוש משום מתן זכות שימוש בזכויות הקנין הרוחני, לרבות סימני המסחר. אין לשנות או למחוק כל חלק מהמערכת.

 

כל התוכן והעיצוב של המערכת, האתר וכל עמוד בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של ארה"ב ואמנות בינאומיות ואסורים להעתקה ללא אישור.

 

המשתמש מקבל על עצמו את הסיכון והאחריות בשימוש במערכת והתכנים הכלולים בה המובאים "כמות שהם". החברה אינה ערבה באופן מפורש או מרומז לאמיתות, דיוק ושלמות התוכן שנוצר על ידי אחרים או התאמתו לצרכים של המשתמש.

 

המערכת כוללת קישורים לאתרים אחרים. אלא אם נאמר אחרת, הקישורים הינם לאתרים שאין לחברה קשר מסחרי או משפטי עמם, היא אינה אחראית לתוכן המופיע בהם או לתוצאות של שימוש המשתמש בקישורים כאמור, הנעשים על אחריותו בלבד. אין לראות בקישור משום אישור או המלצה של החברה או מי מטעמה על האמור באתרים המקושרים.

 

הקישורים המופיעים במערכת ובאתר התאימו לתכני המערכת והיו פעילים במועד הכללתם במערכת. לאור אופיה הדינמי של הרשת ייתכן שקישור או אתר השתנו. אם המשתמש מוצא את הקישור פוגעני באופן כלשהו, בלתי מתאים למטרות המערכת או שאינו פעיל, או לחילופין אם המשתמש מבקש להמליץ על קישור לאתר או עמוד רלבנטי למערכת ומטרותיה, המשתמש מוזמן להודיע על כך לחברה באמצעות דואל [email protected].

 

החברה אינה מתחייבת כי המערכת או כל אתר או עמוד ברשת יעבדו ללא הפרעות או ללא טעויות, וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. אין ולא תהיה עילת תביעה כלשהי למשתמש או מי מטעמו בגין הפרת זכויות בתוכן שהועלה על ידו למערכת. החברה אינה מתחייבת לתוצאות כלשהן לרבות מציאת מקום עבודה.

 

החברה לא תהיה אחראית לנזקים כלשהם, ישירים, עקיפים או תוצאתיים, הנובעים מהשימוש במערכת, התכנים, התוכנות או הקישורים, בין אם מבוססים על דיני החוזים, הנזיקין או כל דין אחר. בטריטוריה במסגרתה הדין המקומי אינו מאפשר פטור מאחריות ונזקים כאמור, מוסכם, כי אחריותה של החברה תהיה מוגבלת לסכום הכולל ששולם על ידי המשתמש לחברה.

 

המשתמש והחברה רשאית לבטל את ההסכם ביניהם בכל עת, על פי שיקול דעתם וללא הודעה מוקדמת. בכל מקרה של ביטול מכל סיבה שהיא, מתחייב המשתמש להפסיק באופן מיידי את השימוש במערכת. כל הפרה של תנאי שימוש אלה ייחשב כהפרה יסודית אשר יזכה את החברה בסעדים להגנת זכויותיה בהתאם לדין החל.

 

על תנאי שימוש אלה יחולו חוקי מדינת ניו יורק בארה"ב והם בלבד. אמנות האומות המאוחדות לענין חוזים בינלאומיים לא יחולו על השימוש ותנאי השימוש. הצדדים מסכימים בזאת לסמכותם הייחודית של בתי המשפט של מחוז ניו יורק במדינת ניו יורק והמחוז הדרומי של מדינת ניו יורק לדון בכל סכסוך והליך משפטי הנובע מתנאי שימוש והחוזה בין הצדדים.

 

החברה רשאית לשנות תנאים אלה או כל חלק מהם מעת לעת. המשתמש מסכים לעיין בתנאי השימוש מעת לעת, על מנת להתעדכן בכל שינוי כאמור. המשך השימוש במערכת יהווה אישור וקבלה של תנאי השימוש על כל שינוי שבהם.

 

המשתמש יפצה וישפה את החברה וכל מי מטעמה בגין כל תביעה, נזק, אחריות והוצאה, לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר שנובע מהפרת תנאי השימוש או הפרת זכויות של צד שלישי כלשהו כתוצאה ממעשה או מחדל של המשתמש.

 

תנאי השימוש מהווים את כלל ההסכמות וההסכמים בין הצדדים ולא יהיה תוקף לכל מצג או הסכם קודם. אם מסיבה כלשהי ייקבע לגבי הוראה כלשהי בתנאי השימוש כי היא אינה תקפה, מוסכם כי יינתן לה התוקף המירבי האפשרי. החברה רשאית להעביר או להסב את זכויותיה את זכויותיה על פי תנאי השימוש לצד שלישי ללא הודעה למשתמש. המשתמש אינו רשאי להעביר או להסב או להעניק רישיון שימוש באילו מחובותיו וזכויותיו של המשתמש.

 

בכל שאלה בנוגע לתנאי השימוש או בכל ענין אחר, תוכל לפנות לחברה בדואל [email protected].